Estem oberts de dimecres a dilluns. En dimarts estem tancats. També oferim servei per recollir. Gràcies per la vostra confiança

Avís legal i Política de privacitat

Portal o Web: www.lasifo.com
Titular: 6 d’Abril Associats S.C.P (en endavant, la Empresa).
Domicilio social: C/Tarragona, 4 – 43870 Amposta (Tarragona)

En compliment de lo establert al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, l’EMPRESA informa als Usuaris de la seva política de protecció de dades, per a que aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció, alta o compra en alguns dels serveis oferits. Excepte als camps en que s’indiqui lo contrari, les respostes a las preguntes sobre dades personals son voluntàries.

L’EMPRESA informa que les dades que l’Usuari faciliti a través de formularis o altres mecanismes passaran a formar part d’un arxiu propietat de l’EMPRESA degudament legalitzat. La finalitat del/s arxiu/s és la correcta prestació dels serveis sol·licitats, quedant el Responsable autoritzat a facilitar puntualment informació dels productes, serveis, notícies i altra informació d’interès a través de qualsevol canal de comunicació que l’usuari hagi facilitat.

L’EMPRESA es compromet al cumpliment de la seva obligació legal en relació a les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb la deguda confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o acces no autoritzat, d’acord amb la normativa vigent. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l’EMPRESA el dret a excloure dels serveis registrats a tot Usuari que hagi facilitat dades falses, sense prejudici de les demés accions que procedeixin Dret.

L’EMPRESA no comunicarà ni cedirà a tercers les dades de caràcter personal de l’Usuari, sense demanar el consentiment implícit de l’interessat, excepte si existeix imperatiu legal o sigui necessari per a complir amb la finalitat del tractament.

Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supresió, oposició, limitació del tractament i portabilitat als termes legales a través d’un dels següents procediments:

  • Mitjançant comunicació escrita dirigida a l’EMPRESA al carrer Tarragona 4, 43870, Amposta, Tarragona, especificant el dret a exercir i aportant còpia del DNI o un altre document acreditatiu de la seva personalitat.
  • Mitjançant correu electrònic dirigit a lasifoneriaamposta@gmail.com, especificant el dret a exercir i adjuntant copia del DNI o algun altre document acreditatiu del sol·licitant.

La cancel·lació, supressió, oposició i limitació del consentiment al tractament de les dades i la no acceptació de la present Política de Protecció de Dades suposa la impossibilitat de rebre la correcta atenció per part de l’EMPRESA a las consultes, sol·licituts d’informació, reserves, dubtes, suggerències o qualsevol tipus de comunicació o servei contractat que hagués pogut realitzar l’Usuari.